•  مشاوره و طراحی


•  تامین تجهیزات ابزار دقیق و کنترل


•  نصب و راه اندازی تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق  


•  تنظیم و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق


 •  برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون